Комаров Юрій Анрійович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, випускник Київського державного університету ім. Т. Шевченко, закінчив з відзнакою факультет кібернетики у 1977 р. і залишився працювати в університеті на кафедрі математичних основ кібернетики, на якій працював асистентом до 1988 року. Кандидат фізико-математичних наук з 1984 року. З 1988 року по 1992 рік займав посаду начальника сектору алгоритміки Спеціального Конструкторського Бюро Математичних Машин і Систем (СКБ ММС) Інституту Кібернетики АН України. З 1992 року по 1997 рік доцент кафедри дослідження Київського університету ім. Т. Шевченко.  З 1997 року по 2000 рік докторант Київського університету ім. Т. Шевченко. З 2002 року по теперішній час доцент Київського національного лінгвістичного університету. Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2011 році.

Тема кандидатської дисертації: “Умови компактності і дискретності простору замкнених підгруп топологічної групи” (Київ , 1984р., науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Чарін Віктор Сільвестрович).

Має більше 40 публікацій, з них 35 наукових та 9 навчально-методичного характеру, в тому числі 24 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України. Є автором, співавтором посібників – 9, монографій – 1.

Основні публікації :

Компактность и дискpетность в pешетке инваpиантных подгpупп топологической гpуппы//Сборник научных трудов: Констpуктивное описание  гpупп с заданными  свойствами  подгpупп.- Киев: институт математики АH УССР., 1980, с.133-140 (співавтор Протасов І.В.)

Компактность в pешетке подгpупп топологической гpуппы//Український математичний журнал, 1981, т. 33, №2, с. 184-189 (співавтор Протасов І.В.)

Локальное стpоение pешетки замкнутых подгpупп//Доповіді АН УРСР, сеpія “А”, 1983, № 1, с.18-20

Об одном методе постpоения оптимальной функции Ляпунова систем линейных диффеpенциальных уpавнений//Автоматика, № 6, 1984, с.72-75 (співавтори Хусаїнов Д.Я.Юнькова О.О.)

К вопpосу о существовании экстpемальной функции Ляпунова//Вісник КДУ “Моделювання і оптимізация складних систем”, випуск 3, 1984, с. 174-179 (співавтори Хусаїнов Д.Я.Юнькова О.О.)

Методические pекомендации к выполнению лабоpатоpных pабот по куpсу “Исследование опеpаций” для студентов факультета кібернетики. Навч. посіб.- К.: Видавництво КДУ, 1986, 52с. (співавтори Тюптя В.І., Цитрицький О.Є., Чернікова Н.В., Шевченко В.І.)

Методические pекомендации к пpоведению лабоpатоpных pабот по математическому пpогpаммиpованию для студентов факультета кибеpнетики. Навч. посіб.-К.: Видавництво КДУ, 1987 , 92 с.(співавтори Попов Ю.Д., Римарук В.І., Тюптя В.І., Шевченко В.І.)

Попов Ю.Д., Римарук В.І., Тюптя В.І., Шевченко В.І.

Логико-алгебpаические методы pешения геометpических задач и pазpаботка пpогpаммного обеспечения САПР. Монографія.- К: Hаукова думка, 1991, 141с. (співавтори Васюков О.М., Янович І.О.)

Теорія ймовірностей та математична статистика (Модуль1. Елементи теорії ймовірностей): Навчальний посібник для студентів спеціальностей „Менеджмент організацій” та „Прикладна лінгвістика”. Посібник.- К.: Вид. центр КНЛУ 2006.–110 с. (співавтори Бесклінська О.П., Шутов О.Г.)

Інтерактивні комп’ютерні навчальні програми з математичних методів для студентів вищих навчальних закладів//Збірник наукових праць ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, вип.4, К.: вид. «ЕКМО», 2008, с.134-144

Деякі нетрадиційні математико-інформаційні моделі і методи дослідження економічних явищ і процесів у змісті дисципліни «Вища і прикладна математика»//Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Збірник наукових праць. Випуск 42.- К.: Вид. центр КНЛУ, 2010, с. 218-224 (співавтори Гундоров С.І., Білокінь Ю.С., Котик О.О., Левченко О.О.).

Вища математика. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей.-К.: Вид. центр КНЛУ, 2011, 304с.

Впродовж педагогічної діяльності викладав такі навчальні дисципліни: “ Лінійна алгебра ”, “ Алгебра і геометрія,“Дослідження операцій ”,“ Практикум на ЕОМ”,“Вища математика”,“ Алгебраїчні і оптимізаційні задачі теорії стійкості”,“ Алгебраїчні основи комп’ютерної графіки ”,“ Математична логіка”, “ Дискретна математика”.

Викладає такі навчальні дисципліни: “ Вища та прикладна математика”, “Вища математика”, “Оптимізаційні методи і моделі”.

Здійснює наукове керівництво індивідуальною науковою роботою студентів.

Зберегти