Коваль Тамара Іванівна

Професор, доктор педагогічних наук, випускниця Київського політехнічного інституту за спеціальністю „Електронні обчислювальні машини”, який закінчила у 1974 р. Працювала у Київському політехнічному інституту на посадах інженера, математика-програміста.

У 1977 році поступила в аспірантуру Київського політехнічного інституту, яку закінчила у 1980 році.

У 1982 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.11 – Системне програмування та 05.13.13 – Організація структур і обчислювальних процесів в ЕОМ, комплексах і системах на тему: „Проблемно-ориентированный языковой интерфейс системы автоматизированного моделирования непрерывных процессов”.

Після захисту кандидатської дисертації працювала асистентом кафедри обчислювальної техніки в інженерних та економічних розрахунках Київського політехнічного інституту, старшим викладачем кафедри технічних засобів навчання і програмування Київського державного інституту іноземних мов.

У 1990 році одержала вчене звання доцента по кафедрі обчислювальної техніки, інформатики і методики застосування технічних засобів навчання Київського державного інституту іноземних мов, на якій працювала на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри.

Доктор педагогічних наук з 2008 року за спеціальністю: 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”. Тема докторської дисертації „Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів”.

Вчене звання професора присвоєно у 2011 році по кафедрі інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету.

З 2005 по 2015 р. працювала завідувачем кафедри інформаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету.

З 2015 року по теперішній час працює професором кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету, виконує обов’язки начальника Центру інформаційно-комунікаційних технологій Університету.

Нагороджена почесною грамотою МО України (1996 р.), знаком „відмінник освіти України (1998 р.).

Загальна кількість опублікованих наукових праць – 192, з них 171 наукових та 21 навчально-методичного характеру. Є автором, співавтором посібників – 15, монографій – 5.
Список наукових праць
Профіль у Google Scholar Коваль Т.І. (Koval Tamara)

Здійснює підготовку аспірантів зі спеціальностями: 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські / романські мови, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Була науковим керівником семи аспірантів (Чірва І.І., Городнича Л. Д., Каменєва Т. І., Чуфарлічева А. Ю., Майєр Н. В., Кочубей Н. П., Бірецька Л. С.), які успішно захистили кандидатські дисертації.

Тамара Іванівна активно працює у спеціалізованій вченій раді Д26.459.01 із захисту дисертацій в Інституті інформаційних технологій та засобів навчання (спеціальність 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті), виступає офіційним опонентом експертом і рецензентом дисертаційних досліджень.

Вона є членом редакційної редколегії  електронного наукового фахового видання «Інформаційні  технології і засоби навчання» та наукового журналу «Іноземні мови»

Викладає  навчальні дисципліни: „Інформаційні системи та технології”,  „Актуальні проблеми педагогіки вищої школи”, „Інформаційні технології у практиці наукових досліджень”, „Інновації в туризмі”, „Методика викладання прикладної лінгвістики”, керує дипломними  та курсовими проектами бакалаврів, педагогічною практикою.

На кафедрі методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій завідує секцією інформаційно-комунікаційних технологій. Є керівником школи-семінару «Створення інформаційних-методичних пакетів з навчальних дисциплін у системі управління навчанням Moodle» для професорсько-викладацького складу Університету і міжфакультетської методичної секції «Практичне використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі лінгвістичного університету».

Коваль Т.І. науковець в галузі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність вищих навчальних закладах, досліджує хмарні, мобільні, мультимедійні і Веб-технології щодо їх використання в навчанні студентів як філологічних, так і економічних спеціальностей.