Про нас

Наукова діяльність

Основним науковим напрямом, за яким виконується науково-дослідна робота секції ІКТ, є теоретико-методичні основи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у підготовку майбутніх фахівців у вищій школі, створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів в інформаційному освітньому середовищі університету.

Секція ІКТ здійснює підготовку аспірантів зі спеціальностей:

13.00.02 – Теорія і методика навчання: германські / романські мови.
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.
13.00.10 – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Підготовлено 12  кандидатів наук: Чірва І.І., Городнича Л.Д., Каменєва Т.І., Чуфарлічева А.Ю., Майєр Н.В., Кочубей Н.П., Бірецька Л.С.  (науковий керівник проф. Коваль Т.І.);  Радецька С.В., Бебих В.В., Стрілець В.В., Синекоп О.С., Плотніков Є.О. (науковий керівник проф. Асоянц П.Г.)

При секції ІКТ працює постійнодіючий семінар для аспірантів, а також науковий семінар для викладачів університету з питань створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів у системі управління навчанням Moodle. Професорсько-викладацький склад секції ІКТ протягом кількох останніх років проводить майстер-класи, метою яких є підвищення рівня ІКТ-компетентності викладачів університету, зокрема з проблем створення маультимедійних презентацій лекцій, веб-сайтів, електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін у середовищі Moodlе, ефективного використання цифрових Інтернет-ресурсів та хмарних технологій у освітньому процесі.

Професор Коваль Т.І. активно працює у спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій та виступає офіційним опонентом, експертом та рецензентом дисертаційних робіт. Вона є членом редакційної редколегії  електронного наукового фахового видання «Інформаційні  технології і засоби навчання» та наукового журналу «Іноземні мови»

Загальна кількість опублікованих наукових праць – 192, з них 171 наукових та 21 навчально-методичного характеру. Є автором, співавтором посібників – 15, монографій – 5.

Напрями наукової роботи секції ІКТ:

  • Дослідження економічних і психосоматичних процесів і явищ.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у менеджменті, маркетингу і туризмі.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні математичних дисциплін.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у перекладі.
  • Пілготовка студентів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності.
  • Професійна підготовка майбутніх фахівців до використанням технологій дистанційного навчання.